Акти

Правилник о употреби мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства

Правилник о васпитној, васпитно – дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Правилник о обављању друштвено корисног односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања

Правилник о оцењивану ученика у основном образовању и васпитању

Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала

Пословник о организацији и раду Школског одбора

Правилник о организацији и систематизацији послова у основној школи ,,Веселин Маслеша”

Правилник о ближем уређивању планирања јавних набавки и набавки на које се закон не примењује ,спровођења поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и праћења извршења уговора о јавној набавци

Правилник о заштити података о личности у основној школи ,,Веселин Маслеша”

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

Правилник о поступању установе у случаjу сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достоjанства личности

Пословник о раду Савета родитеља

Информатор о раду Oсновне школе „Веселин Маслеша 01.11.2021“

Правилник о облачењу

Правилник о избору ученика генерације

Правиник о дисциплинској одговорности ученика

Правиник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Правила понашања у ОШ „Веселин Маслеша“