Структура запослених

Kвалификациона структура (директор, наставници и стручни сарадници)

Наша школа има 79 запослених и то: 56 наставника, 3 стручна сарадника, секретара, 2 финансијска радника, 13 техничког особља и директора школе. Радно време запослених утврђује се Решењем о 40-часовној радној недељи и распоредом часова редовне, додатне, допунске наставе као и осталих облика образовно-васпитног рада.

Сви наставници раде на свом стручном усавршавању путем семинара, радом у стручним друштвима,праћењем стручне литературе и усавршавањем у школи које је предвиђено Годишњим програмом

Настава је у школи је у потпуности стручно заступљења.

У школи су формиране и следеће комисије: комисија за нормативну делатност, комисија за културну и јавну делатност школе, комисија за радне односе, комисија за стамбене односе, комисија за израду годишњег програма рада школе, комисија за ученичка питања., комисија за тендере а по потреби формираће се и друге комисије. Све комисије раде према свом програму а у складу са Законом и општим актима школа.

 

Наставници предметне наставе

Преузмите списак наставника предметне наставе